5. Câu lệnh Echo và Print trong PHP

0
19
Tài liệu này là phần 5 của 8 phần trong series tài liệu Lập trình PHP Cơ bản

Trong PHP có hai cách cơ bản để xuất dữ liệu đầu ra: echo và print.

Trong hướng dẫn này, sử dụng echo (và print) trong hầu hết các ví dụ. Vì vậy, chương này có chứa thông tin nhiều hơn một chút về các câu lệnh đầu ra.

Câu lệnh echo và print trong PHP được sử dụng tương đương nhau, chúng đều được dùng để xuất dữ liệu ra trình duyệt.

Có một sự khác biệt nhỏ: echo không có giá trị trả về, trong khi print có giá trị trả về 1, vì vậy print có thể được sử dụng trong các biểu thức. echo có thể thực hiện được nhiều tham số trong khi print chỉ có thể thực hiện được một tham số. echo được coi là nhanh hơn print một chút.


Câu lệnh echo trong PHP
Câu lệnh echo có thể được sử dụng có hoặc không có dấu ngoặc đơn: echo hoặc echo ().

Echo để hiển thị văn bản, Ví dụ sau đây cho thấy làm thế nào để văn bản xuất ra với lệnh echo (trong echo, các văn bản có thể chữa mã HTML):

Echo hiển thị biến, Ví dụ sau đây cho thấy làm thế nào để văn bản đầu ra và các biến được thực hiện bởi echo:


Câu lệnh Print trong PHP

Những câu lệnh print có thể được sử dụng có hoặc không có dấu ngoặc đơn: print hoặc print().

Print Hiển thị văn bản, Ví dụ sau đây cho thấy làm thế nào để văn bản đầu ra với lệnh print (các văn bản có thể chứa mã HTML):

Print hiển thị biến, Ví dụ sau đây cho thấy làm thế nào để văn bản đầu ra và các biến được hiển thị bởi lệnh print:

Series Navigation<< 4. Biến trong PHP6. Kiểu dữ liệu trong PHP >>

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here