6. Kiểu dữ liệu trong PHP

0
33
Tài liệu này là phần 6 của 8 phần trong series tài liệu Lập trình PHP Cơ bản

Biến có thể lưu trữ các loại dữ liệu khác nhau, và các loại dữ liệu khác nhau có thể thực hiện những mục đích công việc khác nhau. PHP hỗ trợ các kiểu biến sau:

String – kiểu chuỗi
Integer – kiểu số nguyên
Float (floating point numbers – also called double) – kiểu số thực
Boolean – kiểu luận lý
Array – kiểu mảng
Object – kiểu đối tượng
NULL – kiểu null
Resource – kiểu nguồn tài nguyên


Kiểu dữ liệu String trong PHP

Một string là một chuỗi ký tự, ví dụ như “Hello World!”.

Một chuỗi có thể là bất kỳ văn bản đặt bên trong dấu ngoặc kép. Bạn có thể sử dụng dấu ngoặc đơn hoặc kép:


Kiểu dữ liệu số nguyên trong PHP

Một kiểu dữ liệu số nguyên là một số phi thập phân giữa -2147483648 và 2,147,483,647.

Qui tắc cho các số nguyên:

Một số nguyên phải có ít nhất một chữ số
Một số nguyên không có dấu thập phân
Một số nguyên có thể là dương hoặc âm
Số nguyên có thể được quy định trong ba định dạng: số thập phân (10-based), thập lục phân (16 based – bắt đầu bằng 0x) hoặc bát phân (8 based – bắt đầu bằng 0)
Trong sau ví dụ $ x là một số nguyên. PHP var_dump () trả về kiểu dữ liệu và giá trị:


PHP Float – Kiểu thập phân
Một float  là một số thập phân hoặc một số dạng hàm mũ.

Trong sau ví dụ $ x là một float. PHP var_dump () trả về kiểu dữ liệu và giá trị:


PHP Boolean
Một Boolean đại diện cho hai trạng thái có thể: TRUE hoặc FALSE.

$x = true;
$y = false;

Các phép toán luận Boolean thường được sử dụng trong việc kiểm tra điều kiện.


PHP mảng array
Một mảng lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất.

Trong ví dụ $cars sau là một mảng. PHP var_dump () trả về kiểu dữ liệu và giá trị:


PHP Object đối tượng
Một đối tượng là một kiểu dữ liệu có thể lưu được dữ liệu và thông tin về làm thế nào để xử lý dữ liệu đó.

Trong PHP, một đối tượng phải được khai báo rõ ràng.

Đầu tiên chúng ta phải khai báo một lớp đối tượng. Đối với điều này, chúng ta sử dụng từ khoá class. Một class là một cấu trúc có thể chứa các thuộc tính và phương pháp:


PHP Giá trị NULL
Null là một loại dữ liệu đặc biệt mà có thể chỉ có một giá trị: NULL.

Một biến kiểu dữ liệu NULL là một biến mà không có giá trị được gán cho nó.

Mẹo: Nếu một biến được tạo ra mà không có một giá trị, nó sẽ tự động gán giá trị NULL.

Biến cũng có thể được làm trống bằng cách thiết lập các giá trị NULL:


PHP Resource
Các loại tài nguyên đặc biệt không phải là một kiểu dữ liệu thực tế. Nó chứa tham chiếu đến các chức năng và các nguồn bên ngoài PHP.

Chúng ta sẽ không nói về PHP Resource ở đây, vì nó là một chủ đề nâng cao.

Series Navigation<< 5. Câu lệnh Echo và Print trong PHP7. Chuỗi STRING trong PHP >>

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here