7. Chuỗi STRING trong PHP

0
17
Tài liệu này là phần 7 của 8 phần trong series tài liệu Lập trình PHP Cơ bản

Một String là một chuỗi các ký tự, vi dụ như “Hello World!”.

Các hàm String php, trong bài này sẽ giới thiệu một số hàm cơ bản để thao tác với String.


Hàm xác định độ dài của chuỗi. Hàm strlen() sẽ đưa ra kết quả về độ dài của một chuỗi.


Hàm count đếm số từ trong một chuỗi string. Hàm str_word_count() sẽ trả về kết quả là số từ có trong chuỗi.


Hàm strrev() đảo ngược chuỗi. Hàm này sẽ cho một kết quả với chuỗi với các ký tự đảo ngược lại.


Hàm Tìm kiếm một văn bản cụ thể trong một String
Các strpos() tìm kiếm cho một văn bản cụ thể trong một chuỗi.

Nếu văn bản, ký tự được tìm thấy, hàm trả về vị trí của ký tự đầu tiên. Nếu không tìm thấy, nó sẽ trả về FALSE.

Lưu ý: Ký tự đầu tiên trong một chuỗi là 0 (không phải là 1).


Hàm str_replace() thay thế văn bản, ký tự trong một chuỗi.

Ví dụ này sẽ thay thế từ world bằng từ Dolly.

Tham khảo toàn bộ các hàm string.

Series Navigation<< 6. Kiểu dữ liệu trong PHP8. Hằng số trong PHP >>

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here