8. Hằng số trong PHP

0
38
Tài liệu này là phần 8 của 8 phần trong series tài liệu Lập trình PHP Cơ bản

Một hằng số là một định danh (tên) cho một giá trị đơn giản. Các giá trị không thể thay đổi trong kịch bản script.

Một tên hằng hợp lệ bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới (không có dấu $ trước tên hằng số).

Lưu ý: Không giống như các biến, hằng số tự động toàn cục trên toàn bộ kịch bản.


Tạo một hằng số trong PHP

Để tạo hằng số trong PHP ta sử dụng hàm define()

Cú pháp: define(name, value, case-insensitive)

Giải thích:

  • name: tên cụ thể của hằng
  • value: giá trị cụ thể của hằng
  • case-insensitive: chỉ định rõ xem tên của hằng có phải là không phân biệt chữ kiểu chữ . Mặc định là false

Ví dụ dưới đây là tạo một hằng với một tên case-sensitive.

Ví dụ dưới là tạo một hằng với một tên case-insensitive


Hằng số toàn cục global
Hằng số tự động trên toàn cục và có thể được sử dụng trên toàn bộ kịch bản.

Ví dụ dưới đây sử dụng một hằng số trong một hàm, mặc dù nó được định nghĩa bên ngoài hàm:

Series Navigation<< 7. Chuỗi STRING trong PHP

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here